algemene voorwaarden

Definities


Femmazing: een handelsnaam van ‘The Amazing Life Agency’, opdrachtnemer, gevestigd aan de van Riemsdijklaan 143, 1945XM te Beverwijk met KvK nummer: 74735918

Klant: iedere (natuurlijke of rechts-) persoon, die met Femmazing een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: onder meer begrepen (maar niet gelimiteerd tot) het ontwikkelen en uitdragen van evenement- en grafische concepten, verlenen van decorwerkzaamheden en faciliteiten ten behoeve van evenementen.

Evenement: iedere door Femmazing georganiseerde activiteit zoals muziekfeesten, horeca, festivals, optochten, alles in de breedste zin van het woord.

Bezoeker: iedere (rechts)persoon die een Toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door Femmazing georganiseerd Evenement en ook iedere persoon die zich toegang wenst te verschaffen (en/of toegang heeft verschaft) tot een Evenement.

Terrein: het gebied waar het Evenement plaatsvindt, inclusief alle daar aanwezige gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen en overige plaatsen waaronder tevens begrepen de omgeving daarvan zoals parkeerplaatsen en aanlooproutes.

Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen: een door of namens Femmazing verstrekt (digitaal) document (zoals een door of namens Femmazing verstrekte barcode), waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement of deel daarvan.


Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Femmazing gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
1.4 Opdrachten dienen door de Klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Femmazing een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Femmazing eerst nadat deze schriftelijk door Femmazing zijn bevestigd.
1.5 Wanneer de Klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Femmazing wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Femmazing, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2 - De uitvoering van de overeenkomst


2.1 Femmazing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Femmazing de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Femmazing mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Een door Femmazing opgegeven termijn voor het volbrengen van het Concept heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Klant dient Femmazing in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Klant voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Femmazing tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste concept te controleren en goed te keuren. Indien Femmazing, al dan niet in naam van de Klant, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Klant op verzoek van Femmazing zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Femmazing te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Voor een Evenement gelden eveneens huisregels. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en Femmazing en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.
2.6.Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Femmazing ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.7.Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Inschakelen van derden


3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden (onderaannemers), in het kader van de totstandkoming van het Concept, door of namens de Klant verstrekt. Op verzoek van de Klant kan de Femmazing, voor rekening en risico van de Klant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2 Indien de Femmazing op verzoek van de Klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de Femmazing namens de Klant offertes aanvragen.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de Femmazing volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Klant, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de Klant.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom


4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de Femmazing. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Femmazing daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de Femmazing te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Femmazing openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Femmazing tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, Concepten, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Femmazing, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Klant noch de Femmazing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 5 - Gebruik en licentie


5.1 Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Femmazing, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp of concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik bij het betreffende concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Femmazing bekend te zijn gemaakt.
5.2 De Klant is zonder de schriftelijke toestemming van de Femmazing niet gerechtigd grafische ontwerpen en concepten ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve grafische ontwerpen en communicatie, heeft de Femmazing recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen uurtarief, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de Femmazing een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3 Het is de Klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Klant verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4 De Femmazing heeft met inachtneming van de belangen van de Klant, de vrijheid om het Concept te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 - Uurtarief en bijkomende kosten


6.1 Naast het overeengekomen uurtarief komen ook de kosten, die de Femmazing voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Indien de Femmazing door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door de Femmazing gehanteerde uurtarieven.
6.3 Indien de facturering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Klant, heeft de Femmazing na een opgave van de Klant het recht de administratie van de Klant door een door de Femmazing te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de Klant, komen de kosten van deze controle voor rekening van de Klant.

Artikel 8 - Opzegging en ontbinding van de overeenkomst


8.1 Wanneer de Klant een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het uurtarief en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2 Indien de overeenkomst door de Femmazing wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Klant, dient de Klant, naast een schadevergoeding, het uurtarief en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Klant op grond waarvan van de Femmazing redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de Femmazing op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het uurtarief dat de Klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.4 Zowel de Femmazing als de Klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de Klant heeft de Femmazing het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de Femmazing zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Klant bewijst dat de Femmazing ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Femmazing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van de Femmazing bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9 - Garanties en vrijwaringen


9.1 De Femmazing garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het Concept rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De Klant vrijwaart de Femmazing of door de Femmazing bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De Klant vrijwaart de Femmazing voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 - Ticketing


10.1.De overeenkomst tussen Femmazing en de Bezoeker komt tot stand (1) op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement /koopt of krijgt van Femmazing of vaneen door Femmazing daartoe aangewezen officieel (voor)verkoopadressen, dan wel (2) door inlevering van een Toegangsbewijs of het tonen daarvan door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.
10.2.Bezoeker kan een gesloten overeenkomst niet wijzigen of ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen hem dat recht zou toekennen.
10.3.Femmazing behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanvaarding tot het aangaan van een overeenkomst van Bezoeker te weigeren of een overeenkomst te ontbinden indien daarvoor een redelijke grond bestaat (bijvoorbeeld ingeval door eerdere omstandigheden een Bezoeker toegang tot Evenementen is ontzegd), dan wel aan de toegang tot het Evenement aanvullende voorwaarden te verbinden.
10.4.Femmazing verschaft aan Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door Femmazing te bepalen wijze(bijv. per e-mail).De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.
10.5.Femmazing zal een nadere procedure van toepassing kunnen verklaren, die Bezoeker na de betaling van een Toegangsbewijsmoet doorlopen om het Toegangsbewijsgeldig te laten zijn of te ontvangen. Deze procedure kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat Bezoeker de naam (namen) van Bezoekers moet doorgeven voordat de Toegangsbewijzen aan hem worden verstrekt. Femmazing kan ook verlangen dat deze procedure voor een bepaalde datum voorafgaand aan het Evenementvolledig moet zijn doorlopen. Bezoeker zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen.
10.6.Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
10.7.Alleen de houder van het Toegangsbewijs op wiens naam het Toegangsbewijs is gesteld en die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. Femmazing is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
10.8.Het Toegangsbewijs geeft slechts toegang tot de delen van het Terrein en/of Evenement zoals dat door Femmazing en/of op dat Toegangsbewijs uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt
10.9.De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Femmazing dan wel een door Femmazing ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Artikel 11 - Verbod doorverkoop


11.1.Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Femmazing, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het Toegangsbewijs ontvangt dan de laagste van de navolgende twee bedragen: (1) het bedrag dat Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft voldaan, of (2) de prijs die Femmazing voor die tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is Femmazing bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat Femmazing gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.
11.2.Femmazing kan aan een toegestane doorverkoop nadere voorwaarden verbinden. Die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een verplicht te doorlopen procedure om de overdracht te realiseren. Femmazing kan daarvoor redelijke kosten in rekening brengen.
11.3.Bij overtreding van dit artikel is Femmazing gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs, de toegang tot het Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

Artikel 12 - Toegang tot het Evenement


12.1.Alleeneen origineel, geldig, ongebruikt en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.
12.2.Femmazing kan besluiten om Bezoeker te voorzien van een zaak(zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “IDmiddel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het IDmiddel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.
12.3.De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van Femmazingen door haar ingeschakelde derden (zoals beveiligers)en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
12.4.Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd en kunnen door hem meegebrachte zaken (zoals tassen of een tent) doorzocht worden. De Bezoeker stemt daarmee uitdrukkelijk in en zal daaraan steeds en per omgaande medewerking verlenen. Femmazing zal de wijze bepalen waarop deze controle redelijkerwijs gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld door beveiligers, detectiepoorten en/of op een andere wijze. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
12.5.De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
12.6.Minimumleeftijd voor de toegang tot het Evenement is 18 jaar, tenzij anders is aangegeven.
12.7.Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement.
12.8.Femmazing kan besluiten om bepaalde delen van het Terrein (zoals bepaalde of meerdere podia of bepaalde eetgelegenheden) gedurende bepaalde tijden te sluiten of slechts voor bepaalde Bezoekers geopend te houden. Het is Bezoeker dan niet toegestaan die delen van het Terrein te betreden.
12.9.Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij Femmazing daarmee uitdrukkelijk zou instemmen. Aan die instemming kan Femmazing voorwaarden verbinden.

Artikel 13 - Verplichtingen Bezoeker


13.1.Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Wc-handelingen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.
13.2.Roken is verboden in alle binnenlocaties/overdekte locaties op het Terrein.
13.3.Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.
13.5.Het is verboden eigendommen van Femmazing of derden mee te nemen of beschadigen. Het wegnemen of beschadigen van eigendommen van Femmazing of derden, wordt beschouwd als diefstal of vernieling. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
13.6.Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement of de omgeving daarvan wordt verstoord of dat daar overlast wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld door het plegen van strafbare feiten).
13.7.Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van Femmazing goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een Evenement. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Femmazing is het verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame(zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken)is verboden. Bezoeker is een boete verschuldigd van ten minste € 1.000,-per overtreding, indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel of indien hij daartoe opdracht zou hebben gegeven, onverminderd het recht van Femmazing om aanspraak te maken op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
13.8.Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt, niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen.
13.9.Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank(al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft.
13.10.Femmazing heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met één of meerdere bepaling(en) van dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein, zonder dat Femmazing gehouden is tot restitutie van het entreegelden Femmazing is bevoegd de Bezoeker de toegang te weigeren bij toekomstige Evenementen. De Bezoeker is bovendien gehouden om eventuele aan Femmazing opgelegde boetes in verband met zijn handelen volledig aan Femmazing te vergoeden.

Artikel 14 - Media en media apparatuur


14.1.Tijdens het Evenement kunnenfoto-en filmopnames gemaakt worden in opdracht van(of met een accreditatie van) Femmazing. Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
14.2.Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van Femmazing. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op Femmazing. Ingeval van gebruik door een Bezoeker van de hiervoor bedoeld een niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is Femmazing bevoegd om één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen (naar de keuze van Femmazing):
a) de Bezoeker die in strijd met deze bepaling heeft gehandeld, te verwijderen van het Terrein zonder dat Femmazing gehouden is tot restitutie van het entreegeld; en/of
b) de apparatuur -tegen betaling-tijdelijk in bewaring te nemen, tot: het Evenement is afgelopen of een nader te bepalen moment indien Femmazing daar redelijke gronden voor heeft; en/of
c) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist.
14.3.Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motievenfotoof filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van Femmazing.
14.4.Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van Femmazing of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Femmazing verboden.
14.5.Femmazing is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

Artikel 15 - Overmacht


15.1.In geval van overmacht heeft Femmazing het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren of te organiseren op een andere datum.
15.2.Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Femmazing zijn ontstaan zoals; het afzeggen door artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.
15.3.Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht geheel wordt geannuleerd voordat het Evenement is begonnen, zal Femmazing het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van Femmazing geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijsdoor de Bezoeker aan Femmazing. In andere gevallen, bestaat geen aansprak op restitutie.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid


16.1.De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van Femmazing is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Femmazing in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Femmazing nimmer aansprakelijk.
16.2.De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: Femmazing is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Femmazing. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Femmazing in het betreffende geval uitkeert.
16.3.Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding-op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. Femmazing is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
16.4.Het gebruik van de Bezoeker van transportdiensten van Femmazing zoals onder andere maar niet uitsluitend pendelbussen die ingezet worden door Femmazing of op verzoek van Femmazing zijn eveneens geheel op eigen risico van Bezoeker.
16.5.De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. Femmazing geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
16.6.Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.
16.7.Femmazing is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten / acts invulling geven aan hun bijdrage aan het evenement.

Artikel 17 - Ontbinding


17.1.Femmazing heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geenaanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker.

18. Handelen in strijd met deze voorwaarden of gedragsregels


18.1.Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), huisregels of andere regels overtreedt kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein, zonder dat Femmazing gehouden is tot restitutie van het entreegelden de verdere toegang worden ontzegd. Die ontzegging van de toegang kan ook gelden voor toekomstige Evenementen van Femmazing. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan Femmazing te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door Femmazing geleden schade lager zou zijn.

Artikel 19 – Privacywaarborging


19.1 Femmazing verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 20 - Registratie Evenement door of namens Femmazing


20.1.Het is Femmazing toegestaan om beeld en geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoeker en de overige bezoekers. Door het bezoeken van het Evenement gaat de Bezoeker hier uitdrukkelijk mee akkoord. Femmazing is gerechtigd deze beeld-en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woords. Door het sluiten van de overeenkomst en/of betreding van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Femmazing enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is.
20.2.Voor zover Bezoeker enig recht(waaronder naburig-en/of auteurs-en/of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt Bezoekers deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Femmazing en doet de Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Femmazing de schriftelijke benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog aan Femmazing en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 21 - Slotbepalingen


21.1.Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2.De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
21.3.Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat Femmazing zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
21.5.De Bezoeker kan voor geschillen met Femmazing eveneens terecht op het ‘Online Dispute Resolution platform’ van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Contact: Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via @@INFO@FEMMAZING.nl